Dịch vụ rút gọn URL đơn giản, dễ thương với Coneco http://5ne.co/ Choose your language

Dịch vụ rút gọn url là gì

Là dịch vụ rút ngắn những URL dài.
Có thể rút ngắn những URL quá dài, khó nhìn lại một cách đơn giản.

Sử dụng 301 Moved Permanently để chuyển tiếp

Top Policy Contact Tools

Copyright © 2015 MIA All Rights Reserved.